Algemene voorwaarden Club Green Events

 

Artikel 1: Definities

1.1 Club Green Events: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Club Green Events” de besloten vennootschap Green Events Nederland B.V., bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 74314513.

1.2 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie Green Events Nederland B.V. een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Gebruiker: Iedereen die het online platform van Club Green Events bezoekt met een account.

1.4 Diensten: De door Green Events Nederland B.V. te verlenen diensten zoals beschreven op clubgreenevents.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser.

1.5 Aanvangsdatum: De datum van aanvang van de Diensten zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle overige (rechts)handelingen tussen Green Events Nederland B.V. en Gebruiker, ook wanneer die (rechts)handelingen niet resulteren in, of geen verband houden met, een Overeenkomst.

2.2 De Voorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd door Green Events Nederland B.V.

2.3 Indien en voor zover enig beding van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht. Green Events Nederland B.V. zal alsdan een nieuw beding vaststellen ter vervanging van het nietige/vernietigde beding, waarbij de strekking van het nietige/vernietigde beding zoveel mogelijk wordt aangesloten.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Green Events Nederland B.V. zijn vrijblijvend en kunnen binnen veertien dagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen Green Events Nederland B.V. en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van clubgreenevents.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, email of schriftelijk.

3.3 Green Events Nederland B.V. heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

3.4 Green Events Nederland B.V. heeft het recht voorbehouden diensten en bijbehorende prijzen te wijzigen en je minimaal één maand voor ingang schriftelijk te informeren. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing gedurende looptijd, maar gelden vanaf de eerstvolgende verlenging van het abonnement..

 

Artikel 4: Licentie

4.1 Green Events Nederland B.V. verleent aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het Systeem. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.3 Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

 

Artikel 5: Duur gebruiksrecht

5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 jaar. De overeenkomst kan door Licentienemer tussentijds en na afloop worden verlengd.

5.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Licentienemer, opzegging dient ten minste 1 maand  voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend via e-mail.

5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

5.4 Green Events Nederland B.V. en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Green Events Nederland B.V.haar activiteiten staakt of liquideert.

5.5 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Green Events Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die Licentienemer mocht lijden als gevolg van het afsluiten van een overeenkomst. Tevens is Green Events Nederland B.V. in het kader van evenementen niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Green Events Nederland B.V. toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

6.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van Green Events Nederland B.V. voor schade van Licentienemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van Green Events Nederland B.V. tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de afgenomen dienst per jaar.

6.3 Aansprakelijkheid van Green Events Nederland B.V. voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst en/of andere gederfde inkomsten.

6.4 Licentienemer vrijwaart Green Events Nederland B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake schade waarvoor Licentienemer jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is.

6.5 Licentienemer vrijwaart Green Events Nederland B.V. voor alle schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door Green Events Nederland B.V. ingeschakelde derden zoals leveranciers en de door deze derden ingeschakelde personen.

6.6 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers en hulppersonen van Green Events Nederland B.V. en/of door Green Events Nederland B.V. ingeschakelde derden. 

 

Artikel 7: Betaling

7.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode direct betaald via iDeal of automatische incasso.

7.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.).

7.3 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Licentienemer in gebreke worden gesteld.. Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.

7.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Green Events Nederland B.V. bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

7.5 Licentienemer dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Green Events Nederland B.V.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

8.1 Op alle met Green Events Nederland B.V. gesloten Licentienemers is Nederlands recht van toepassing. 

8.2 Geschillen met betrekking tot of verband houdende met een met Green Events Nederland B.V. gesloten diensten worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, locatie Amsterdam.